.

LP - - .

. Hongkou Football Stadium. Shanghai Daily.